Bus Koblenz - Zhytomyr

KoblenzZhytomyr
Tuesday (24.04.2018)
Tuesday (01.05.2018)
Friday (04.05.2018)
Tuesday (08.05.2018)
Friday (11.05.2018)
Tuesday (15.05.2018)
Friday (18.05.2018)

Zhytomyr Bus Station


Адрес: Zhytomyr, Kyivska St 93, Zhytomyr Bus Station, 1st or 2nd platform

Время прибытия: 11:25 (местное время)
Время отправления: 11:40 (местное время)

Bus station

GPS Lat: 50° 16' 6.3''N Lon: 28° 41' 31.9''E